Skip Navigation LinksHowest » Howest » Visie, Missie, Waarden

Visie, Missie en Waarden van Howest

Delen via:  

Missie

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool.

Anticiperend op de toekomst, vanuit het talent en de motivatie van elke student, leidt Howest professionals op die competent, direct inzetbaar en teamgericht zijn.

Howest is toonaangevend in haar maatschappelijk relevant, praktijkgericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening voor het brede regionale en internationale werkveld.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Howest inspireert haar medewerkers en studenten om haar kernwaarden in hun persoonlijk en professioneel leven te integreren.

Visie

Howest wil een lerende gemeenschap zijn die sterk inzet op het ontwikkelen en stimuleren van creativiteit, innovatief denken, ondernemingszin en gepassioneerd handelen bij een gediversifieerde instroom van studenten en medewerkers. Haar bruisende campussen zijn hiervoor een vruchtbare biotoop die kruisbestuiving en synergie genereert.

Howest kiest voor geëngageerde medewerkers die zich identificeren met de missie en de visie. Zij dragen de waarden van Howest uit.

Anticiperend op nieuwe trends en behoeften, wil Howest de krijtlijnen uitzetten voor nieuwe profielen en genereert hiervoor, in samenwerking met het brede werkveld, praktijkgerichte, state of the art opleidingsprogramma’s.

In een multidisciplinaire context wil Howest onderwijs, onderzoek en dienstverlening in elke opleiding integreren en creëert hierdoor een meerwaarde voor de student, de medewerker en de maatschappij.

Howest wil haar medewerkers en studenten doordringen van het belang van een brede internationale visie en hen aanmoedigen om actief in internationale programma’s te participeren.

Howest streeft naar een kwaliteitscultuur waarin alle stakeholders actief reflecteren en participeren.

De opleidingen worden in hun werking maximaal ondersteund door faciliterende diensten.

Kernwaarden

Onze kernwaarden bepalen de cultuur van onze organisatie, hoe we over Howest denken en handelen in relatie tot onze stakeholders, hoe we dagdagelijks met elkaar omgaan. Onze kernwaarden inspireren de missie en de visie van Howest, ze zijn de rode draad in het strategisch plan, ze zijn een toetssteen in elk proces.

Howest verwacht van haar medewerkers en studenten dat zij die waarden delen en ze op een authentieke manier beleven en uitdragen.

  • SERVE: handel vanuit een dienstverlenend engagement
  • EMPOWER: versterk de groep en het individu
  • CARE: geef oprecht om de andere

SERVE

Dienstverlenend engagement bepaalt de kwaliteit van de interprofessionele en intermenselijke relaties. Howest is ervan overtuigd dat elke medewerker die zich op een oprechte manier voor zijn opdracht engageert, het verschil maakt.

Enthousiasme, vriendelijkheid, betrokkenheid en service zijn eigenschappen die de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en dienstverlening een meerwaarde geven. Wie openstaat voor de ander, wie luisterbereid is, draagt bij aan de uitstraling van Howest.

Om het strategisch plan te verwezenlijken, is het van het grootste belang dat elke medewerker, elke opleiding, elke dienst zich telkens opnieuw afvraagt hoe innovatie en creativiteit binnen de contouren van schaalgrootte en beschikbare middelen maximaal kunnen renderen.

EMPOWER

Wie zijn medewerkers en studenten empowert, geeft ze de ruimte om, binnen de afgesproken contouren, initiatief te nemen en er de aansprakelijkheid voor op te nemen. Dit veronderstelt vertrouwen in mensen, openheid van bestuur, maar ook dialoog en delen van competenties.

Howest gelooft in (opleidings)teams die handelen vanuit een gedeelde visie. Gepassioneerde medewerkers, een krachtige leeromgeving en bruisende campussen vormen een inspirerende omgeving die het mensen mogelijk maakt om hun talenten maximaal te ontplooien.

Howest is ervan overtuigd dat haar valoriserend onderzoek en dienstverlening een krachtige hefboom zijn om het bedrijfsleven, de diensten- en zorgsector zowel economisch als sociaal op een hoger niveau te tillen.

CARE

Howest geeft om haar stakeholders en streeft ernaar om deze waarde invulling te geven in elk contact, in elk overleg, in elke beslissing. Howest vraagt haar medewerkers en haar studenten om deze zorgende houding te delen en haar tot uitdrukking te brengen in hun omgang met elkaar en met het brede werkveld.

Howest heeft aandacht voor de eigenheid, de talenten en de noden van elke student en elke medewerker.

Voor haar studenten creëert Howest een warme leef- en leeromgeving waarin ze zich als mens en als professional kunnen ontplooien.

Howest is overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement. In het bijzonder engageert Howest zich voor maatschappelijke projecten die een duurzame meerwaarde bieden.